Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.

Με την παρούσα αίτηση, κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται να ασκήσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που επεξεργάζεται η Altius Insurance Ltd (Εταιρεία).

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το δικαίωμα / τα δικαιώματα που θέλετε να ασκήσετε σχετικά με τα δεδομένα σας (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα):(υποχρεωτικό)

Παρακαλούμε όπως επιλέξετε το κανάλι επικοινωνίας, μέσω του οποίου επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για ό,τι αφορά στο αίτημά σας:(υποχρεωτικό)

 

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προβεί στην αξιολόγηση του αιτήματος και σε κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μόνο εάν έχει προηγηθεί με επιτυχία η ταυτοποίηση του αιτούντος.
Σημείωση: Σε περίπτωση που καταθέτετε το αίτημα εκ μέρους τρίτου, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργήσετε για λογαριασμό του.

Η παρούσα αίτηση για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου μας Γωνία Λεωφόρου Κέννεντυ & Οδού Στασίνου, 1640 Λευκωσία, ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου 22 -716703 ή μέσω τηλεομοιότυπου (φάξ) στον αριθμό 22 -379132.