ΠΟΕΔ

Αποκλειστικά για τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης (40% μειωμένα ασφάλιστρα στις ασφάλειες κατοικίας και στις ασφάλειες Μηχανοκινήτων Οχημάτων)

By submitting this form, you agree that your data will be stored and processed within our systems. Your data will be used carefully, in order to give us a better understanding of your wishes and needs, as well as to help us approach you with relevant information.

Όροι και Προϋποθέσεις

 

  1. Το ποσοστό/ποσό µείωσης ασφαλίστρων παραχωρείται σε νέα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
  2. Το κουπόνι δεν είναι µεταβιβάσιµο ή εξαγοράσιµο.
  3. Το παρόν κουπόνι δεν µπορεί να συνδυαστεί µε άλλο κουπόνι ή προσφορά της ALTIUS INSURANCE LTD.
  4. Tο παρόν κουπόνι ισχύει νοουµένου ότι ο κίνδυνος είναι αποδεκτός βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας.
  5. Το παρόν κουπόνι ισχύει µέχρι και τις 17/05/2024.