Η ελεγμένη έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι τώρα διαθέσιμη στους ασφαλισμένους πελάτες και το κοινό στον παρακάτω σύνδεσμο. Η έκθεση εκπονήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του «Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο», των Εξουσιοδοτημένων Πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κατευθυντήριων γραμμών που εκδόθηκαν από την EIOPA. Η Altius Insurance Ltd παρουσιάζει κέρδη και λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων ύψους €5,1 εκ., και ισχυρό δείκτη φερεγγυότητας 210% για το 2020.

Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Έκθεση χρηματοοικονομικής κατάστασης φερεγγυότητας (SFCR) για την οικονομική ευρωστία και τη φερεγγυότητα της ALTIUS INSURANCE LTD κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 

 

 

Αφήστε την "επικοινωνία" σας σε εμάς!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input