Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Το ποσοστό/ποσό µείωσης ασφαλίστρων παραχωρείται σε νέα ασφαλιστήρια συµβόλαια.
 2. Το κουπόνι δεν είναι µεταβιβάσιµο ή εξαγοράσιµο.
 3. Το παρόν κουπόνι δεν µπορεί να συνδυαστεί µε άλλο κουπόνι ή προσφορά της ALTIUS INSURANCE LTD.
 4. Tο παρόν κουπόνι ισχύει νοουµένου ότι ο κίνδυνος είναι αποδεκτός βάσει των όρων και προϋποθέσεων της Εταιρείας.
 5. Το ποσοστό µείωσης ασφαλίστρων για τον κλάδο µηχανοκίνητων οχηµάτων είναι 10%.
 6. Το παρόν κουπόνι ισχύει µέχρι και τις 31/12/2022.
 7. Για ασφάλειες ζωής και υγείας προσφέρεται ένα δωρεάν µηνιαίο ασφάλιστρο µε µέγιστο ποσό €50.00

Terms and Conditions

 1. The discount rate/amount is valid for new insurance contracts only.
 2. The coupon is not transferable and is not redeemable for cash.
 3. The coupon cannot be used in conjunction with another coupon or offer by Altius Insurance Ltd.
 4. The coupon is valid where risk is accepted as per the terms and condition of the Company.
 5. The coupon is valid until 31/12/2022.
 6. Free health or life monthly premium for one month, with a maximum cost of €50.00