Κανονισμός περί γνωστοποίησης αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Η Altius Insurance Ltd είναι υποχρεωμένη από τον Κανονισμό ΕΕ 2022/1288 να σας ενημερώσει για την Πολιτική της όσο αφορά τους Κινδύνους Βιωσιμότητας, τις Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις και την Πολιτική Αμοιβών κατά τη Διαδικασία Λήψης Επενδυτικών Αποφάσεων που αφορούν επενδυτικά προϊόντα όπως είναι τα ασφαλιστικά συμβόλαια συνδεδεμένα με περιουσιακά στοιχεία: