Κανονισμός περί γνωστοποίησης αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Στις 10 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2019/2088/ΕΕ περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR – Sustainability-related Financial Disclosures Regulation).  Ο Κανονισμός εμπίπτει στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, πιο αειφόρο και πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων. Αποσκοπεί στο να κατευθύνει τις κεφαλαιακές ροές προς βιώσιμες επενδύσεις ενισχύοντας την παροχή γνωστοποιήσεων προς τους τελικούς επενδυτές όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση των δυσμενών επιπτώσεων βιωσιμότητας στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Η Altius Insurance σε συνεργασία με τους διαχειριστές επενδύσεων Assetwise Capital Management από την 1η Μαρτίου 2021 έχουν εφαρμόσει πλαίσιο ενσωμάτωσης του Κανονισμού  στην επενδυτική πολιτική των ταμείων που είναι συνδεδεμένα με συμβόλαια ζωής. Το πλαίσιο αυτό είναι διαθέσιμο στους πελάτες μας στον πιο κάτω σύνδεσμο: