Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών

Τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών που αφορούν προιόντα κλάδου ζωής, παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ασφαλιστικά προιόντα. Δεν είναι υλικά εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει το νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του κάθε προϊόντος και να σας βοηθήσουν να τα συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.