Altius Επιλογές Πρόνοιας Plus

Αφήστε την “επικοινωνία” σας σε εμάς!

Υποβάλλοντας αυτήν τη φόρμα, αποδέχεστε ότι τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσα στα συστήματα μας. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν με προσοχή, με στόχο να μας δώσετε μια καλύτερη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών σας, καθώς και να μας βοηθήσετε να σας προσεγγίσουμε με σχετικές πληροφορίες.
Altius Επιλογές Πρόνοιας Plus
Σκοπός του σχεδίου είναι η συσσώρευση ικανοποιητικού κεφαλαίου, με συστηματικές καταβολές, ώστε, κατά την επιθυμητή ηλικία αφυπηρέτησης/ συνταξιοδότησης, να μπορείτε να “χτίσετε” τη δική σας ατομική συμπληρωματική σύνταξη.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του σχεδίου είναι η εξαιρετική του ευελιξία, που σας παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης του σχεδίου προσαρμόζοντάς το στις συνθήκες που σας ταιριάζουν περισσότερο.
Συγκεκριμένα, το ασφαλιστικό επενδυτικό σχέδιο “Altius Επιλογές Προνοίας” είναι συνδεδεμένο με Εσωτερικά Μεταβλητά Επενδυτικά Ταμεία που διαχειρίζεται η Εταιρία για λογαριασμό σας.
Προσφέρεται κάλυψη για θάνατο από ατύχημα με απλή διαδικασία αποδοχής κινδύνου.
Το σχέδιο εμπίπτει στις ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής και είναι συνδεδεμένο με περιουσιακά στοιχεία – είναι δηλαδή τύπου “unit-linked”.
Απευθύνεται:
Σε άτομα ηλικίας έως 75 ετών κατά την έναρξη του σχεδίου.
Προσφέρει:
Το δικό σας Πρόγραμμα Ιδιωτικής Σύνταξης με δικαιώματα εναλλαξιμότητας όπως:
Τη δυνατότητα να ορίσετε το έτος που επιθυμείτε να ξεκινήσει η σύνταξή σας, καθώς και να το αλλάξετε.
Τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τη διάρκεια της συνταξιοδότησης σας και να την τροποποιείτε.
Τη δυνατότητα να καθορίσετε το ύψος της μηνιαίας σύνταξής σας και να την διαφοροποιείτε.
Τη δυνατότητα να επιλέξετε το επενδυτικό σας προφίλ και να το διαφοροποιήσετε, τόσο κατά τη διάρκεια της αποταμίευσης, όσο και μετά την έναρξη της καταβολής των ωφελημάτων.
Να ενσωματώσετε αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή στις συστηματικές σας καταβολές αλλά και στη σύνταξη σας, ώστε να προστατεύσετε την αγοραστική δύναμη της ιδιωτικής σας σύνταξης από τον πληθωρισμό.
Να συμπληρώσετε τις καλύψεις με:
  • Aσφάλιση ζωής.
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα.
  • Aσφάλιση σοβαρών ασθενειών.
  • Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρου σε περίπτωση που αδυνατείτε να καταβάλλετε το ασφάλιστρο, κλπ.
  • Να διαφοροποιήσετε τη βασική ασφαλιστική κάλυψη για θάνατο από ατύχημα.
Ενδεικτικό Ασφάλιστρο:
Ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο από €50 συμπερ. του πάγιου τέλους.
Για πληροφορίες δείτε το διαφημιστικό μας φυλλάδιο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Με στόχο να καλύψει κάθε σύγχρονη ανάγκη στα ασφαλιστικά προϊόντα ζωής, η Altius Insurance έχει σχεδιάσει το Altius Protection Plan, ένα καινοτόμο ασφαλιστικό προϊόν το οποίο καλύπτει περιπτώσεις απρόοπτων ασθενειών καρκίνου και καρδιάς, από τα πρώτα τους κιόλας στάδια, με εφάπαξ ποσό μέχρι και €200.000. 

Μάθετε περισσότερα

Το ωφέλημα προσφέρεται μόνο σαν επιπρόσθετο ωφέλημα και καλύπτει τις πιο κάτω ασθένειες

Μάθετε περισσότερα

Είναι ένα ωφέλημα που προσφέρεται μόνο σε γυναίκες ή στις συζύγους των ασφαλισμένων μας σε συμβόλαια του κλάδου ζωής . Το ωφέλημα μπορεί να αγοραστεί μέχρι μια φορά μόνο από κάθε ασφαλισμένη ζωή.

Μάθετε περισσότερα

Το ωφέλημα προνοεί ότι σε περίπτωση που λόγω ασθένειας ή ατυχήματος η ασφαλισμένη ζωή καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανη να εξασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα με αμοιβή ή κέρδος, απαλλάσσεται από την πληρωμή ασφαλίστρων του βασικού συμβολαίου – συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων ωφελημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή του ολικού ασφαλίστρου μέχρι τη λήξη του συμβολαίου

Μάθετε περισσότερα

Είναι μια απλή ασφάλιση ζωής συγκεκριμένης διάρκειας που η κάλυψη μειώνεται ανάλογα κάθε έτος και δεν αποκτά αξία εξαγοράς αλλά παρέχει ένα εφάπαξ ποσό στους δικαιούχους όταν αποβιώσει ο ασφαλισμένος.

Μάθετε περισσότερα

Προσφέρεται σαν επιπρόσθετο ωφέλημα σε βασικό σχέδιο ασφάλισης ζωής, νοουμένου ότι ισχύει και το ωφέλημα Θανάτου από Ατύχημα, με ελάχιστη κάλυψη €45.000.

Μάθετε περισσότερα

Προσφέρεται όταν ο ασφαλισμένος καταστεί μόνιμα και ολικά ανίκανος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί ποτέ στο μέλλον να εξασκεί το επάγγελμα του, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια εργασία, την οποία εξασκούσε λόγω θέσης μόρφωσης πείρας ή εκπαίδευσης. Το ωφέλημα πληρώνεται μετά από πάροδο 6 μηνών ανικανότητας. Το ωφέλημα πληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις

Μάθετε περισσότερα

Το ωφέλημα προσφέρεται ως επιπρόσθετο ωφέλημα (προσάρτημα) σε όλα τα κύρια σχέδια του κλάδου ζωής

Μάθετε περισσότερα

Η φροντίδα της υγείας αποτελεί προτεραιότητα όλων μας, είτε πρόκειται για τον ίδιο μας τον εαυτό είτε για τα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Μάθετε περισσότερα

Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό! Για την προστασία αυτού του αγαθού, η Altius Insurance δημιούργησε μια σειρά νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων ιατροφαρμακευτικής περιθαλψής. 

Μάθετε περισσότερα

Πληρώνεται εφόσον ο θάνατος του ασφαλισμένου ατόμου προκληθεί αποκλειστικά και άμεσα σαν αποτέλεσμα σωματικού τραύματος λόγω βίαιων εξωτερικών και ορατών μέσων μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία προκλήσεως του πιο πάνω τραύματος.

Μάθετε περισσότερα